اپلیکیشن واژگان ضروری انگلیسی دهم

اپلیکیشن واژگان ضروری انگلیسی دهم، روشی مناسب و بسیار عالی برای درک بهتر واژگان انگلیسی سال دهم می باشد. جهت استفاده از این اثر روی تصویر زیر کلیک کنید و اپلیکیشن را از کانال تلگرامی پیک نخبگان دانلود کنید.