کتابچه واژگان انگلیسی دهم (به روش سوپرممو)

فراموشی را فراموش کن!

یادگیری و به یادسپاری واژگان به روش سوپرممو

ارائه ۳۶۲ واژه انگلیسی دهم به روش سوپر ممو

معرفی کامل واژگان هر درس در صفحات مخصوص TextBook

گردآوری واژگان در صفحات مخصوص DataBook جهت تکرار با
الگوریتم سوپرممو

صفحات مخصوص برنامه‌ریزی جهت تکرار هوشمندانه (Repetition Calendar)

ارائه جدول فواصل زمانی تکرارِ استاندارد (Repetition Intervals)

 

کتاب شامل سه بخش زیر می‌باشد:

۱- Textbook :  معرفی کامل و جامع واژگان هر درس

۲- Databook : صفحه سوپرممو (اطلاعات ضروری جهت تکرار به همراه جدول مخصوص تکرار سوپرممو)

۳- Schedulebook : جدول برنامه‌ریزی سوپرممو (جداول برای برنامه‌ریزی دقیق طبق روش سوپرممو)